Sågen med virkesupplag

Den här ramsågen uppfördes troligen i början av 1800-talet. Den drevs av vattenkraft och var till att börja med försedd med ett sågblad. Troligen moderniserades sedan sågen med flera sågblad.

Råvaran till sågen levererades med häst och vagn från skogarna tillhörande olika gårdar och torp runt Jäders bruk. En timmerkörningslista från februari 1907 redovisar gårdar som då levererade timmer till sågen:
–  Vretberga i Medåker
–  Åsby i Säterbo
–  Åkersberg
–  Gabrielsberg
–  Trumbäcken
–  Grindbergstorp
–  Halvarsbäcken (Halvarstorp)
–  Grindtorp
–  Tysktorp
–  Granlund
–  Settertorp
–  Torpängen i Götlunda
–  Gärdselbäcken
–  Lövtorp
–  Rudmanstorp

Från funna avlöningslistor gällande januari och mars 1907 framgår att det då arbetade c:a 10 personer i sågen. Dessutom anges deras yrkesroll/funktion:
Ramsågare
–  Haglind
Kantsågare
–  P E Pettersson
Hjälpsågare
–  P Gustafsson
–  Frans Persson
Kapare
–  Gustaf Persson
Staplare
–  Tåberg
–  Lätt
Timmerspelare
–  Karl Jonsson
–  Arvid Johansson
Undanbärare
–  Ernst Gran

Flygfoto från 1925 visar placeringen av sågen
Sågen1930_1

Norr om sågen alldeles intill stickspåret fanns ett upplag där man staplade det sågade virket för torkning.
När det var dags för virkesleverans så lastades virket på stickspårets järnvägsvagnar som sedan kördes upp till stationsområdet för vidare transport på järnvägen.

Det intilliggande mejeriet behövde kylmöjligheter för att bibehålla kvaliteten på sina mejeriprodukter och det löste man med att såga is på vintern och sedan lagra isen i en isstack under sågspån som var en restprodukt från sågen. På så vis kunde man få is som kylmedel även på sommaren.

På ett fotografi från omkring 1928 ser vi sågverksarbetare vid sågens virkesupplag.
Den 4:e mannen från vänster i övre raden ska enligt uppgift vara sågaren Nils Hammar.
Övriga personer är för närvarande okända

Verksamheten i sågen upphörde 1933, men byggnaden stod kvar ända fram till 1943, då den revs i samband med byggnationen av det nya elverket. Som ersättning för den nedlagda sågen uppfördes en ny såg på södra delen av Jäders holme.