Ägarlängd vid Jäders bruk från 1757 till 1965

Källa: Jäders bruks historia, Anteckningar av Tage Hedborg

1757 inträdde ett nytt skede i Jäders bruks historia då den dåvarande arrendatorn/faktorn Wilhelm Neuman, sedermera adlad Mannerstråle, köpte bruket av kronan varvid den fortsatta verksamheten kom att bedrivas i privat ägo.
Tage Hedborg har i sina Anteckningar nedtecknat efterföljande innehavare av Jäders bruk utan att exakt ange när och hur länge de suttit som dess ledare och ägare.

1. Wilhelm Neuman Mannerstråle – född 1711 – död 1788

År 1759 blev han adlad Mannerstråle. Gift med Christina Charlottta Vult Mannercrona von Steijern.

Söner Jacob Mannerstråle och Mårten Christoffer Mannerstråle.


2. sonen Jacob Mannerstråle – född 1752 – död 1789

Han arrenderade Jäders bruk av fadern men dog strax efter honom.
Gift med Magdalena Sofia Trentiger.


3. brodern Mårten Christoffer Mannerstråle – född 1756 – död 1841

Kapten samt brukspatron på Jäders bruk.
Gift med Hedvig Charlotta Nybohm.
År 1812 införlivade han genom köp Älholmens järnbruk med Jäder. År 1819 flyttade han och hustrun till Älholmen och försålde då Jäders bruk till sina söner, döttrar och mågar.
Den nya generationen och de nya ägarna fick därigenom följande sammansättning (7 barn)


3.1 dottern Margareta Charlotta Wilhelmina Mannerstråle – född 1784 – död 1831

Gift med brukspatron På Kilsby säteri, Johan Holmstedt.


3.2 sonen Carl Wilhelm Sebastian Mannerstråle – född 1786 – död 1825

Brukspatron på Jäders bruk. Hans chefskap varade endast i 6 år eftersom han dog 1825. 
Gift 1:a gången med friherrinnan Maria Charlotta Mannerheim.
Gift 2:a gången med Anna Margareta Ulrika Melling.
Ledningen övertogs efter hans död av den yngste brodern Gustaf Adolf som då hade sin far inom räckhåll på Älholmen.


3.3 sonen Mårten Ingemund Mannerstråle – född 1790 – död1886

Han var major och beskrevs som släktens krutgubbe och kallades allmänt för ”gubben på ön”. Han blev 96 år och vid giftermålet med Margareta Ulrika Odelius var hon endast 17 år. Med henne fick han 15 barn. 


3.4 sonen Fredrik Ulrik Mannerstråle – född 1791 – död 1862

Han var major och blev gift 3 gånger.
1:a med Johanna Charlotta Ryttersköld.
2:a med grevinnan Eva Ulrika Carolina Mörner.
3:e med grevinnan Charlotta Filipina von Schwerin.


3.5 dottern Hedvig Christina Mannerstråle – född 1793 – död 1868

Gift med friherre Gustaf Ulrik Mannerheim. Äktenskapet blev barnlöst.
Hon kallades i det Hedborgska hemmet för ”mormor Hedda”


3.6 sonen Henrik Alexander Mannerstråle – född 1797 – död 1829

Han var ryttmästare och blev ogift. Dog endast 32 år gammal på militärplatsen Utnäslöt.


3.7 sonen Gustaf Adolf Mannerstråle – född 1798 – död 1861

Kapten och brukspatron på Jäders bruk.
Gift 1:a gången med Hedvig Charlotta Ridderstolpe.
Gift 2:a gången med Kristina Charlotta Reutercrona.
Äktenskapen var barnlösa.
På Gustaf Mannerstråles initiativ tillkom 1858 Jäder station när nymodigheten järnvägen mellan Örebro och Arboga projekterades och byggdes.
När Gustaf dog så övertogs ledningen av Jäders bruk av systern Margareta Charlotta Wilhelmina Mannerstråle, gift Holmstedt, son Olof Mårten Holmstedt.


4 Olof Mårten Holmstedt – född 1825 – död 1903

Brukspatron på Jäders bruk.
Gift 1:a gången med Constance Amalia Stenberg.
Gift 2:a gången med Constance Bergenstråle.
Mårten Holmstedts far hade under sin livstid från sina svågrar köpt in det mesta av Jäder. Det var därför helt naturligt att Mårten fick överta ledningen av Jäders bruk.
Liksom fadern fortsatte även Mårten att köpa upp de ännu återstående delarna i bruket och 1880 var han
ensam ägare.
Under hans tid som ägare förändrades bruket mot en mer modern verksamhet. De flesta buksbyggnaderna från den gamla smedstiden revs och ersattes av mer ändamålsenliga byggnader.
Mårten Holmstedt hade i sitt testamente förordnat att bruket efter hans död skulle övergå till hans hustru
Constance Bergenstråle.


5 Constance Bergenstråle Holmstedt – född 1843 – död 1917

Hon ledde bruket under sin livstid och enligt hennes testamente så skulle egendomen efter hennes död övergå till nedanstående personer.


6.1 Erik Magnus Fernström – född 1884 – död 1952

Som bruksförvaltare var han i Constance Holmstedt Bergenstråle tjänst redan 1916 och blev i hennes
testamentet tilldelad liten del i egendomen.
Han blev också utsedd till brukets disponent och som sådan tjänstgjorde han under åren 1917 – 1930.
Sistnämnda år bosatte han sig på Älholmen och år1945 på Nedre Skansen.
Gift 1948 med Elisabeth Andersson.


6.2 Anna Charlotta Holmstedt – född 1866 – död 1954

Hon var Mårten Holmstedts brorsdotter.


6.3 Mårten Tage Hedborg – född 1881 – död 1975

Han var Mårten Holmstedts systersons, Fritz Hedborgs son.
Gift 1909 med Lydia Kristina Blomberg.
På ålderns höst bodde paret på Älholmen under åren 1945 – 1955.


6.4 Hadar Gustafsson Hedborg – född 1887 – död 1956

Han var Mårten Holmstedts systersons, Gustaf Hedborgs son.
Gift 1913 med Ruth Ester Strandberg.


6.5 Hedda Holm – född 1872 – död 1955


6.6 Kurt Filip Fredrik Mannerstråle – född 1883 – död 1948

Han var Mårten Holmstedts kusin Filip Mannerstråles son.
Gift med grevinnan Louise Wilhelmina Wachtmeister.


7
När Erik Fernström frånträdde 1930 så utsåg ägarna Löjtnant Gösta Reuterswärd till hans efterträdare.
Han avgick 1948 och efterträddes då av förvaltare Folke Ankarcrona, som behöll befattningen till 1955, då disponent Einar Bodin tillträdde.


8

Aktiebolag Jäders Bruk bildades 1959.

Vid bolagsbildningen fördelade sig aktierna:
Familjen Tage Hedborg 5040 st.
-Tage Hedborg
-Fritz Hedborg
-Erik Hedborg
-Bengt Hedborg
-Brita Gabrielsson
Familjen Hadar Hedborg 5040 st.
-Rolf Hedborg
-Birger Hedborg
-Gunvor Hedborg
-Rutger Hedborg
Familjen Kurt Mannerstråle 5040 st.
-Rutger Manerstråle
-Henrik Mannerstråle
-Carl Philip Mannerstråle


9

Domänverket
1965 såldes jord och skog till Domänverket och herrgården friköptes.