Broarna på Jäders Holme

Med hjälp av kartmaterial från 1640 och framåt ska vi här ge en beskrivning av broarna på Jäders holme under perioden 1550 till 2000. Av förklarliga skäl så kan vi inte med säkerhet ange några broar tiden före 1640 då källmaterialet i form av kartor från den tiden är obefintliga. Men här får vi arbeta med ett antagande att den s.k. Bruksbron och Skansenbron uppfördes på 1550-talet i anslutning till grundläggningen av Arboga faktori och uppförandet av verkstäder och smedjor på Jäders holme.
En viktig källa som berör en bro på holmen är Kammarkollegiets arkiv på Riksarkivet där skrivelser till Kungl Maj:t 1767 16/4 finns arkiverade och som berör ”Besvär o ansökning rörande en väg och bro i Götlunda socken till Jäders Bruk i Västmanland”. 

Broarna på Jäders holme. Broar med vit text anger historiska broar som numera sedan länge är rivna.

Här nedan redovisas broarna på Jäders holme under olika tidsperioder med hjälp av historiska kartor.

Perioden 1550 – 1680

Bruksbron och Skansenbron antar vi blev uppförda i anslutning till uppförandet av smidesverksamheten på Jäders holme under 1550-talet.
Skansenbron anslöt Jäders holme till landsvägen som på den här tiden gick längs åkanten.

När det gäller Fäbron så finns det belägg för att bron fanns på 1630-talet. Smedsämbetet på Jäders holme tecknade då kontrakt med Älholmen om att få använda och underhålla en bro såväl som att på Älholmens mark anlägga en väg som på båda sidor förses med hägn (gärdesgårdar). Bron var avsedd för smedernas kreatur som då kunde nyttja mulbetet på Älholmens mark.


Perioden 1680 – 1870

På 1670-talet beslutades om en ny vägsträckning för landsvägen från Jäders by till Arboga stad. När denna väg var klar så revs Skansenbron. 
På 1760-talet finns det noterade uppgifter om att brukets dåvarande ägare lät restaurera Bruksbron samt att vid Garpströmmen låta bygga två nya broar, Dammbron och Garpströmsbron.

Vid en besiktning av Fäbron i februari 1760 noterade besiktningsmännen följande ”…ock befants bron å nyo nybygd med långa landfästen af gråsten upmurade, ock ny uptimrad kista mitt uti strömen samt 2ne bockar af Ek med sänk kistor nedsatte til Ås bergning. Hwad wägen angår kunde des bättre eller sämre beskaffenhet, af den myckna snön icke märckas, men nödwändigheten af både bro ock wäg så mycket mera finnes, som nu från alla omliggande socknar en myckenhet folck under syne besiktningen, fram ock åter passerade.
I Landsarkivets samlingar från Jäders bruk (SE/ULA/11894/1/365) finns en ritning från 1700-talet ”Förslag till trädvärke” som visar en ritning på en bro. Denna ritning har med största sannolikhet stått modell för den nyuppförda Fäbron och Garpströmsbron omkring 1760.


Perioden 1870 -1915

I slutet på 1860-talet skedde en omdaning av bruket då den nye ägaren Mårten Holmstedt tillträdde. De gamla smedjorna och smedsbostäderna revs för att ersättas med ny smedja och nya smedsbostäder.
Järnvägen med en järnvägsstation hade också gjort sitt inträde i området. Ett stickspår uppfördes 1869 från en vändskiva vid järnvägsstation ned till det nya smedsområdet på Jäders Holme. Stickspåret förlades på en ny bro, Norra Dammbron som uppfördes intill den befintliga Bruksbron.
Det var också vid den här tiden som man lät bygga en bro över till den intilliggande Ängesholmen.


Perioden 1915 – 1970

1915 stod Jäders Bruks första kraftstation klar vid Norra Dammbron och då gjordes en reglering av vattenflödet vilket fick till följd att man lät bygga en invallning vid Övre Skansen och en ny bro, Södra Dammbron vid Garpströmmen.
De två gamla broarna vid Garpströmmen, Dammbron och Garpströmsbron hade då ingen funktion längre utan de revs senare.

Fäbron byggdes om 1923 och från det tillfället ser vi några fotografier.


Till höger ses bruksdisponenten Erik Fernström resonera med den militära arbetsledaren.


Arbetslag vid brofästet på Jäders holme.


Den färdiga bron med arbetslaget uppställda.

Fäbron kom sedermera att rivas, troligen i samband med den reglering av vattenståndet som gjordes när det nya elverket med en ny dammbro byggdes 1943. Den ersattes då med en spång som på vårarna blev utsatt för vårflodens ismassor och fick ständigt repareras för att slutligen helt rivas omkring 1960.


Perioden 1970 – 2000

1971 görs en reglering av vägförbindelsen till Jäders holme. En förstärkning av invallningen med en ombyggnad av Södra dammbron görs i samband med uppförandet av en ny vägsträckning förbi Övre skansen.
Enligt uppgift så fick man i samband med en vårflod 1977 göra ytterligare en justering av invallningen till vägbanken eftersom vattenmassorna bröt igenom till de gamla vattenrännorna vid Nedre Skansen.
På så vis blev nu en stor del av de gamla vattenrännorna igenlagd vid den nya vägen.