Ellholms- och Garpströmsbruk

I historiebeskrivningen över Jäders bruk på Jäders holme förekommer ibland namnet på två andra bruk, Ellholms bruk och Garpströms bruk.
Båda dessa bruk har sin upprinnelse på 1550-talet då de utländska smederna vid Jäders holme brände nya vattenrännor vid holmens sydöstra del, det som sedermera fick namnet Garpströmmen.

 

Här syns de nya vattenrännorna vid Garpströmmen och en uppskattad bebyggelse runt dessa rännor under senare hälften av 1500-talet.

Ellholms bruk är den smedja med tillhörande byggnader som anlades söder om de nya vattenrännorna.
Bruket ägdes och drevs av ägarna till Ellholmens gård (idag Älholmen).
På 1700-talet blev smedjan förvandlad till en stångjärnsmedja och privilegierades till 90 skeppspund smide, viket år 1748 ökades till 230 skeppspund.

Garptröms bruk är namnet  på de smedjor med tillhörande byggnader som anlades norr om de nya vattenrännorna.
Det var alltså inte ett eget bruk utan platsen har alltid hört samman med den övriga smidesverksamheten på Jäders holme som fram till 1640 var en del av Arboga faktori och därefter blev Jäders bruk.
Från år 1670 fanns här ett pappersbruk som lades ned år 1715. År 1720 köpte dåvarande faktorn på Jäders bruk, Wilhelm Neuman (sedermera adlad Mannerstråle), det förfallna pappersbruket och uppförde på platsen en ny smedja med två härdar. Denna smedja blev år 1756 privilegierad för 190 skeppspund ämnessmide avsett för manufaktursmedjorna vid Jäders bruk. År 1812 utökades privilegiet med ytterligare 300 skeppspund ämnessmide. 

Det anges i skrifterna att smedjorna vid Garpströmmen många gånger fick utnyttja vattnet skiftesvis och veckovis  mellan Garpströms bruk och Ellholms bruk.

År 1812 köper dåvarande ägaren till Jäders bruk, Mårten Christoffer Mannerstråle, hela Ellholms bruk och Ellholmens gård, vilket innebar att all smidesverksamhet vid Garpströmmen nu ägdes av Jäders bruk.

Bebyggelsen vid Garpströmmen under åren 1800 till 1890

 

Den sedan 1550-talet bedrivna smidesverksamheten vid Garpströmmen avtar under slutet på 1800-talet vilket innebar att smedjorna med tillhörande byggnader börjar rivas runt åren 1890 till 1910.