Herrgårdens kanoner

Ett av många föremål som enligt muntlig information ska ha funnits på Jäders bruks gamla herrgård och sedan bevarats och följt med när den nya herrgården byggdes, är ett par mindre kanoner som lär ha prytt entrén innanför den stora porten.

Kanonerna var en form av funktionsdugliga prydnadsföremål och har säkert också använts vid högtidliga tillfällen för att skjuta styckeskott (salut). Ett sådant tillfälle är beskrivet i en artikel i Post och Inrikes tidningar från den pampiga invigningen av järnvägen mellan Örebro och Arboga lördagen den 29 augusti 1857  
” …på återfärden till Arboga gjordes korta uppehåll vid stationerna Fellingsbro, der bland andra Hans Höghet erkebiskopen lemnade tåget, och Frövi. Vid passerandet av Jäders bruk helsades de resande med styckeskott…. ”

Man avfyrade alltså styckeskott (salut) från de två kanonerna när tåget med alla höga gäster omkring klockan 17:30 passerade Jäders bruk på sin väg från Örebro till Arboga station. Om kanonerna sköt saluten från järnvägsstationen eller från herrgården förtäljer inte historien.
Idag finns inga kanoner kvar på herrgården och deras öden har varit lite höljt i dunkel.

I samband med ett utredningsarbete av en anfader till smedsläkten Sandberg på Jäders bruk så knöts kontakt med en släkting i rakt nedstigande led, som hade besökt Jäders bruks herrgård i samband med den sista lösöresauktionen. Släktingen berättade att ägaren till Saxå herrgård, Carl Jan Granqvist, hade ropat in två mindre kanoner vid denna auktion.
Vid vidare eftersök så hittades en tidningsartikel från 2016-10-08 i Nerikes Allehanda där tidningen gjort ett reportage hemma hos nämnda Carl Jan Granqvist och i artikeln står beskrivet ”..att innanför huvudingångens stora port möts man av två salutkanoner, som tidigare stått på Jädersbruk i Arboga kommun.. ” 

För att få klarhet i frågan om kanonerna har en koppling till Jäders bruk, gjordes den 20 juli 2022 ett besök på Saxå Herrgård för att på plats studera föremålen.

I hallen innanför herrgårdens stora entré stod mycket riktigt två salutkanoner uppställda.

Två salutkanoner

Vid närmare kontroll av salutkanonerna framkom en märkning 

M:C M
1 7 9 4

Visserligen saknar kanonerna en märkning med Jäders bruks ”järnsymbol” men kopplingen till Jäders bruk blir uppenbar då man studerar brukets ägarlängd för det angivna året 1794.
Ägarlängden anger att Mårten Christoffer Mannerstråle (M:C M) var brukets ägare under perioden 1789 till 1819.
Han fick överta ägarskapet efter sin äldre bror Jacob Mannerstråle som avled 1789 i en ålder av 38 år.
Mårten Christoffer var gift med Hedvig Charlotta Nybohm och år 1812 införlivade han genom köp Älholmens järnbruk med Jäder. 1819 flyttade han och hustrun till Älholmen och försålde då Jäders bruk till sina söner, döttrar och mågar.

Salutkanonerna härstammar utan tvivel från Jäders bruk och är tillverkade 1794. Huruvida kanonerna är tillverkade på Jäders bruk vet vi inte med säkerhet men detta är troligen fallet.