Två gamla tennstop berättar

Att söka få klarhet i Jäders bruks historia är som att lägga ett pussel, när man väl får ihop några passande pusselbitar så framträder en klarare bild.
Den här berättelsen är ett typexempel på hur historien klarnar när man fogar samman olika pusselbitar som i det här fallet består av två tennstop, husförhörslängder, en skriven källa ”Smederna vid Jäders bruk” samt historiskt kartmaterial från lantmäteriet.

I privat ägo finns två tennstop som har visat sig vara några av många klenoder som fortfarande finns bevarade som ett minne från en svunnen tid på Jäders bruk. Tennstopen bär på en ingraverad text som tyder på en koppling till några smedsgesäller på bruket. Stopen är enligt uppgift tillverkade av tenngjutaren Johan Lindroth som var verksam i Arboga stad under perioden 1812 till 1819.
Johan Lindroth kom 1812 till Arboga stad tillsammans med skräddargesällänkan Christina Fryksten (född Revall) från Stockholm. Johan är då noterad som tenngjutare.
Paret gifte sig i Arboga den 12 augusti 1812, men de fick inga barn.
Johans tid som tenngjutare i Arboga blev väldigt kort och det berodde på att han dog i lungsot den 26 maj 1819 i en ålder av 33 år. Dessutom  hade hans hustru Christina rönt samma öde året innan den 13 februari 1818, då hon också dog i lungsot i en ålder av 38 år.

Gesällerna på Jäders bruk hade ett eget brödraskap som beskrivs i källan ”Smederna vid Jäders bruk av Sven T. Kjellberg”:
” Gesällerna hade likt mästersmederna sitt eget brödraskap och träffades sedan länge varje månad för att hålla krogdag vid gesällhärberget under presidium av två närvarande representanter för smedsämbetet, de s.k. lådmästarna, och ledda av sin åltgesäll (ordförande för ett gesällsällskap).
Hos en av lådmästarna förvarades gesällådan, och där samlades man. Under slutet av 1700-talet var gesällhärberget inrymt i en särskild byggnad, men flyttades åter 1813 till en mästare för större ordnings skull.
De månatligen återkommande krogdagarna åstadkom oreda vid bruket, ty gesällerna hade rätt att vid dessa söka sig ny mästare. Smedsämbetet beslöt därför 1761, att gesällernas sammankomster skulle inskränkas till fyra om året, ett beslut som på gesällernas enträgna böner återkalldes följande år, med varning, att den som försummade någon måndag eller annan arbetsdag skulle böta 1 daler 16 öre kopparmynt samt enligt skråordningen arbeta extra hos sin mästare två dagar för varje försummad arbetsdag.
År 1834 fastslår man definitivt krogdagarnas antal till fyra”.

Bilder på Tennstop 1 som är numrerat N1

Stop_1_2

Stop_1_3

Stop_1_5

Stop_1_6

Ingraverad text:

N 1

Petter Rosendahl,  Carl Leverström
Låd Mästarena.

Carl Stare
Åldt Gesell.

E.A. Lewert ,  L. E: Svanström
A. Schinkel , E: Broberg
Hulström

Jäders Bruk D 21 apr. 1817


Bilder på tennstop 2 som är numrerat N4

Stop_4_2

Stop_4_3

Stop_4_5

Stop_4_6

Ingraverad text:

N   4 

Petter Rosendahl, Carl Leverström
Låd Mästarena.

Carl Stare
Åldt Gesell.

Carl Schinkel ,  L. Walberg
M.Jäderholm , Z: Lewert
C. Sundström

Jäders Bruk D 21 apr. 1817

De två tennstopen förvarades troligen tillsammans med alla övriga klenoder som representerade gesällbrödraskapet, i den gesällåda som en av lådmästarna ansvarade för.
Tennstopen kanske användes som dryckeskärl vid de återkommande krogdagarna.

Inskriptionen på stopen redovisar namnen på två lådmästare och den s.k. åltgesällen samt fem gesäller som var aktiva den angivna tiden 1817.
Vi vet inte med säkerhet vad numreringen N 1 respektive N 4 representerar men man kan spekulera i tanken att det kan vara kopplat till två av de åtta smedjor som fanns vid bruket, nämligen smedja Nr 1 och smedja Nr 4. Dessa båda smedjor var, tillsammans med smedja Nr 6, manufaktursmedjor på Jäders bruk. I så fall skulle de gesäller som finns angivna i inskriptionen ha arbetat i dessa smedjor just under åren runt 1817.
De övriga smedjorna tillverkade tråd och spik.

Karta över smedsområdet som det såg ut 1817

Karta smedjor 1810_1

Smedjorna som har nummer 1, 4 och 6 är manufaktursmedjor.

Nu frågar man sig naturligtvis vilka var personerna som döljer sig bakom inskriptionen på tennstopen.
Svaret på den frågan torde finnas i husförhörslängderna för Arboga landsförsamling, där Jäders bruk ingår, och vid studium av dessa böcker framkommer bilden av några familjer och deras öden vid Jäders bruk under perioden runt året 1817.


Inskriptionstext: Petter Rosendahl   Lådmästarena

Petter Rosendahl              född 1769-01-07  i Jäders bruk.

Föräldrarna var gesällen Albrecht Rosendahl och hans hustru Ingrid Lisa Frisk. De hade gift sig i november 1768.
Här bodde familjen när sonen Petter föddes

Petter går som lärling hos sin far Albrecht fram till 1790 då han flyttar hemifrån och blir gesäll.
Efter sju år som gesäll så avancerar Petter till mästersmed år 1797. Samma år den 8 oktober gifter han sig med änkan Maja Lisa Brevitz, som är noterad som fattig och barnlös från sitt tidigare äktenskap i Medåker socken.
Paret får sex barn tillsammans:
dotter Lisa Maja                född 1798-08-15
son Petter                           född 1801-06-12
dotter Anna Sofia             född 1804-08-29
son Jan Erik                      född 1807-12-23      död 1808-01-12
son Jan Olof                      född 1809-03-18     död 1809-05-17
dotter Stina Lovisa          född 1810-05-12

Petter fortsätter som aktiv mästersmed fram till dess att han av åldersskäl blir vad man kallar f.d. mästare.
Petter dör 4 maj 1829 och då är han noterad som inhyses f.d. mästersmed.
Hans hustru dör året efter den 19 mars 1830.


Inskriptionstext: Carl Lewerström     Lådmästarena

Carl Lewerström              född 1774-02-24  i Jäders bruk.

Föräldrarna var gesällen Erik Johansson Lewert och hustrun Petronella Elisabeth Högstedt.
Fadern blir mästersmed 1775.

Carl verkar ha gått som lärling hos sin far fram till år 1789, då han blir gesäll. Då under namnet Carl Ersson Lewert.
Efter elva år blir han år 1800 mästersmed och då tar han sitt nya efternamn Lewerström. Samma år den 5 oktober gifter han sig med Greta Cajsa Frisk.
Paret får sju barn:
dotter Greta Lisa          född 1801-01-20  död 1825-02-02 i en förkylning
son Carl                          född 1803-04-26
son Johan                      född 1806-03-02  död 1836-01-24
dotter Catharina           född 1807-11-11
son Per Erik                   född 1810-05-23   död 1825-04-06 i hetsig feber
son Jacob                       född 1813-09-13
son Mårten Gustaf       född 1816-03-30

Carl fortsätter som mästersmed men verkar ha råkat ut för något som gör att han den 14 augusti 1819 dör i rötfeber¹), endast 45 år gammal.
Han efterlämnar alltså hustrun med sju barn i åldern 3 till 18 år.

¹) Rötfeber är ett äldre medicinskt samlingsnamn för en rad olika epidemiska febersjukdomar som så ofta härjade i dåtidens ohygieniska miljö. Benämningen är vanligt förekommande som allmän dödsorsak i svenska kyrkböcker och dylikt in på 1800-talet. Det allmängiltiga namnet gjorde att rötfeber användes som diagnos för många olika sjukdomsförlopp: hög feber med symtom av kroppslig förruttnelse, som till exempel rutten stinkande lukt eller illaluktande utslag, febersjukdomar som tyfoidfeber och fläcktyfus, samt situationer där döden var till följd av en blodförgiftning, till exempel vid kallbrand.


Inskriptionstext: Carl Stare    Åltgesäll

Carl Olof Stare            född 1791-09-23 i Jäders bruk

Föräldrar var gesällen Carl Stare och hustru Anna Maria Rosendal vid Jäders bruk.

När sonen Carl Olof är 14 år så blir han lärling hos mästaren Carl Lewerström år 1805.
Efter tio år blir Carl Olof  gesäll år 1815 och sex år senare, den 14 oktober 1821, gifter han sig med Greta Lisa Frisk och bildar familj.
Tillsammans får de två barn som föds i Jäders bruk:
dotter Anna Elisabet      född 1822-01-01
son Carl Johan                född 1824-08-05

Carl Olof avancerar och blir 1823 mästersmed. Men familjen flyttar ett år senare, 1824, från Jäders bruk till Östra Vingåker och Krämbols bruk.
Under tiden i Krämbols bruk utökas familjen med ytterligare två barn.
son Per Reinhold            född 1826-06-29
dotter Lovisa Matilda    född 1828-12-04

Carl Olof är noterad som smed och manufaktursmed under sin tid på Krämbols bruk.

Han går ur tiden 29 april 1859.


Inskriptionstext på tennstop N1. : E.A. Lewert

Erik Abrahamson Lewert          född 1768-08-01 i Jäders bruk

Föräldrarna var mästersmeden Abraham Zachrisson Lewert och hustrun Stina Jansdotter Lewert.
Fadern var mästersmed i Trådverket och han dör 9 juni 1779.
Här bodde familjen när sonen Erik Abraham föddes

Fyra år efter faderns död flyttar sonen Erik år 1783 som 15-åring från hemmet och blir lärling hos mästaren Johannes Bergman.
Efter nio år som lärling blir Erik gesäll år 1792 och fyra år senare, 1796, gifter han sig med Christina Barkstedt som var änka efter gesällen Olof Jäderström.
Paret får inga barn.
Hustrun dör 1820 i hetsig feber.

Erik avancerar aldrig till mästare utan han förblir gesäll fram till sin död 18 november 1830 och då är han noterad som inhyses gesäll.


Inskriptionstext på tennstop N1: L. E. Svanström

Lars Erik Svanström         född 1781-04-08 i Jäder

Hans föräldrar var gesällen Eric Svanström och hustru Greta Eleonora Broberg.

Sonen Lars Erik går som lärling fram till 1815 då han bli gesäll. Han är noterad som inhyses gesäll hos sin far fattighjonet Eric Svanström (fadern dör 1826).
Lars Erik blir aldrig gift. Allt tyder på att han inte lyckades speciellt bra vid Jäders bruk för i kyrkoböckerna hittar man ständigt noteringar om honom:
– Han var på rymmen en tid runt 1828. Han är också noterad som fattig, och att han ”kan tala men vill tiga”.
– 1836 till 1845 är han noterad som inhyses gesäll och fattighjon (stum).
– 1850 till 1855 är han noterad som förre gesällen, fattighjon och stum.
– 1856 fram till sin död är han noterad som f.d gesäll, med tillägget fånig, stum, fattighjon.

Han dör den 7 mars 1860.


Inskriptionstext på tennstop N1: A. Schinkel

Anders Schinkler (Schinklair)      född 1779-02-08 i Jäder

Föräldrarna var mästaren Conrad Schinkler och hans hustru Elisabeth Möller i Jäders bruk.
De torde ha haft ett gott anseende på bruket vilket kan förklara varför dopvittnena vid sonen Anders dop bestod av personer som var närstående till brukets ägare: Överstelöjtnanten Sahlsvärd, Directeur Jacob Mannerstråle, Inspector Lampa, Fru majorskan Modée född Wallenius, Fru Rudbeck född von Essen, Ulrika Catharina Hagström.
Fadern Conrad var mästare i Trådverket. Hans hustru Elisabet dör 1784 och Conrad gifter om sig 1785 men han dör året efter i en ålder av 48 år i kolik.

Efter faderns död bor sonen Anders kvar hos sin styvmor fram till 1795 då han flyttar och blir lärling hos mäster Anders Möller.
Efter åtta år blir Anders gesäll år 1803 och två år senare, 1805, gifter han sig med Lena Christina Ramström, som var änka efter Petter Pettersson Lewert.
Paret får 1 barn:
dotter Cajsa Lisa         född 1805-12-09

 Anders avancerar till mästersmed år 1822 och det förblir han sen fram till sin död 26 maj 1847.


Inskriptionstext på tennstop N1: E. Broberg

Erik Broberg               född 1781-02-19 i Jäder

Hans föräldrar var skomakakaren Carl Broberg och hustru Britta Olsdotter i Jäders bruk.

Sonen Erik blir lärling hos mäster Johan Svanström omkring år 1797. Sju år senare blir han gesäll år 1804.
Han gifter sig den 1 november 1812 med Catharina Larsdotter och då är han fortfarande gesäll.
Paret får fem barn:
dotter Brita Catharina      född 1816-03-04
dotter Maja Stina              född 1818-12-10 tvilling
dotter Anna Lisa               född 1818-12-10 tvilling
dotter Sara Helena           född 1823-02-21        död 1824-05-30
son Johan Erik                  född 1826-10-29

Erik avancerar aldrig till mästare utan han förblir gesäll fram till sin död den 23 september 1830 i sviterna efter ett bråck.


Inskriptionstext på tennstop N1: J. Hulström

Jacob Hultström          född 1783-05-24 i Jäder

Hans föräldrar var gesällen Johan Hultström och hustru Catharina Levert.

Sonen Jacob blir gesäll 1805 och två år senare, 1807, gifter han sig med Anna Olsdotter.
Paret får tre barn:
son Jan Jacob                    född 1809-02-03     död 1809-02-19
dotter Anna Cajsa             född 1811-05-04
dotter Greta Lisa               född 1819-10-21

Jacob avancerar aldrig till mästare utan han förblir gesäll fram till sin död 6 november 1844.
I dödboken finns en notering att hans uppförande var slarvaktigt.Inskriptionstext på tennstop N4: Carl Schinkel

Carl Schinklair              född 1791-04-14 i Jäder

Hans föräldrar var gesällen Johan Fredrik Schinklair och hustru Anna Stina Falck.
Johan Fredrik blir mästare 1795. Den 26 juni 1796 dör modern Anna Stina i fläckfeber.
Johan Fredrik gifter om sig 1797 med Stina Jonsdotter Berggren som dör 31 augusti 1802.
Johan Fredrik gifter om sig 1803 med Cajsa Persdotter.

Sonen Carl blir lärling hos sin far fram till 1813 då han blir gesäll och flyttar hemifrån.
Ett år senare gifter han sig år 1814 med pigan Maja Lisa Lundberg.
Paret får 1 barn:
dotter Maria Christina       född 1815-05-04

När Maja Lisa väntar deras andra barn föder hon för tidigt ett dödfött gossebarn den 20 april 1820 och i samband med födseln tillstöter komplikationer som gör att hon själv dör i barnsäng den 22 april 1820.
Carl gifter om sig den 3 juni 1821 med pigan Catharina Larsdotter som har en oäkta dotter Lovisa Catharina.
Paret får sex gemensamma barn:
dotter Lovisa Catharina    född 1815-05-02 (hennes oäkta dotter)
dotter Greta Elisabeth       född 1821-07-12
dotter Carolina                   född 1824-06-22
dotter Sofia Albertina        född 1827-03-06       död 1831-04-19
dotter Sofia Adolfina         född 1831-04-18        död 1832-09-06
son Carl Gustaf                   född 1833-10-21
dotter Sofia Wilhelmina    född 1836-02-25

Carl blir mästersmed år 1827 fram till sin död i lungsot den 2 juli 1837, endast 46 år gammal.
Han efterlämnar hustrun och sex omyndiga barn.
I dödboken är hans uppförande noterat som värdigt.


Inskriptionstext på tennstop N4: L.Walberg

Lars Wahlberg (Jansson)   född 1792-01-14  i Jäder

Hans föräldrar var torparen Lars Jansson och hustru Clara Christoffersdotter på Jäders ägor.

Sonen Lars bor hemma till 1806 då han som 14-åring flyttar till Jäders bruk och blir lärling hos mästaren Johan Svanström under namnet Lars Jansson.
Efter sex år blir han 1813 gesäll. Då tar han sitt nya efternamn Wahlberg. Han gifter sig 15 augusti samma år med pigan Johanna Ringberg.
Paret får tre egna barn utöver en fosterdotter:
fosterdotter Anna Maja    född 1810-01-09
dotter Stina Lisa                född 1814-04-12
dotter Carolina                  född 1817-06-14     död 1818-02-07 i kikhosta
dotter Carolina Johanna   född 1822-05-28

Lars avancerar till mästare 1822 och förblir så fram till 1840. Detta år den 3 juni dör hustrun i sviterna efter en influensa och Lars blir tydligen i den vevan mentalt sjuk och intagen ”såsom vansinnig på Upsala hospital”.
Där blir han kvar fram till sin död omkring 1865.


Inskriptionstext på tennstop N4: M. Jäderholm

Mårten Jäderholm      född 1796-10-21 i Jäder

Hans föräldrar var gesällen Johan Jäderholm och hustru Stina Lisa Lewert.
De torde ha haft ett gott anseende på bruket vilket kan förklara varför dopvittnena vid sonen Mårtenss dop bestod av personer som var närstående till brukets ägare: Herr Capitain M. Mannerstråle, Herr Häradshövdingen Carl Olivencrona, Capitainskan Hedvig Mannerstråle född Nybom, Mademoiselle Gustafva Gahn.
Fadern bli mästersmed omkring 1810.

Sonen Mårten går som lärling hos sin far fram till 1816 då han blir gesäll och sju år senare gifter han sig med Maria Olsdotter den 23 november 1823.
Paret får ett barn:
son Johan Mårten        född 1824-12-24

Mårten förblir gesäll i ytterligare tio år fram till sin död den 11 februari 1833, då han omkommer genom drunkning i Jädersån.


Inskriptionstext på tennsstop N4: Z. Lewert

Zacharias Lewert       född 1793-11-28 i Arboga stad

Föräldrarna var skepparen Gustaf Wilhelm Levert och hustru Emerentia Blomberg i Arboga stad. Hustrun dör 1799 och då gifter Gustaf Wilhelm om sig med Kristina Eriksson.
Zacharias kom på så vis att få sex halvsyskon varav en halvbror vid namn Gustav Wilhelm **)

När Zacharias är 18 år flyttar han till Jäders bruk och där blir han gesäll år 1814.
Två år senare gifter han sig med pigan Christina Erika Holmberg den 22 september 1816. Christina kom från Linde år 1815.
Paret får två barn i Jäders bruk:
dotter Stina Cajsa            född 1816-12-29   död 1818-02-27 i kikhosta
dotter Carolina Wilhelmina   född 1819-01-13

Familjen flyttar i oktober 1819 till Lindesberg.
Familjen flyttar 1821 från Lindesberg till Eskilstuna och där får Zacharias och han hustru två barn:
dotter Emilie Charlotte    född 1821-01-07
son Eric Wilhelm              född 1824-07-20

Familjen flyttar 1825 från Eskilstuna till Bränninge bruk i Tveta socken, Södermanland.
Där är Zacharias smed på bruket och där utökas familjen med två barn:
dotter Catrina Josefina    född 1826-10-26
dotter Maria Erika            född 1829-09-02

Zacharias dör 2 oktober 1847 vid Bränninge bruk och då är han noterad som brukssmed.

Gustav Wilhelm **)
Gustaf Wilhelm J:r kom sedermera att utveckla den handelsverksamhet som fadern hade startat på 1830-talet i Arboga under namnet ”handelsfirman Levert”.
Den firman upphörde 1962, men namnet ”Leverts hörna” i Arboga minner fortfarande om handelsfirmans mer än hundraåriga verksamhet.


Inskriptionstext på tennstop N4: C. Sundström

Carl Sundström          född 1759-03-25 i Jäder

Föräldrarna var gesällen Eric Sundström och hustru Christina Svanström.
Erik blir mästare 1763.
Här bodde familjen Sundström när sonen Carl föddes

Sonen Carl lämnar hemmet och börjar som lärling hos mästaren Petter Johansson Levert år 1773.
Carl blir gesäll 1778 och han gifter sig i oktober 1783 med pigan Ulrika Söderberg. Hon dör 1788 i lungsot endast 28 år gammal.
Paret får ett barn:
son Carl Erik      född 1786-02-15   död 1789-04-13 i bröstvärk

Carl gifter om sig med mästersmedsdottern Stina Lotta Shinklair den 15 november 1789. Stina Lotta har då en egen dotter med okänd fader (oäkta).
Paret får fem egna barn:
hennes dotter Johanna      född 1788-01-21    död 1791-02-20 i smittkoppor
dotter Christina Elisabeth  född 1790-10-10      död 1794-03-25 i smittkoppor
dotter Beata                       född 1792-07-03        död 1794-07-31 i okänd sjukdom
dotter Anna Maria           född 1794-03-25
dotter Brita Stina             född 1800-10-03
son Gustaf                         född 1806-04-19

Carl förblir gesäll länge för han är noterad som mästare först år 1820 och då har alla barnen flyttat hemifrån. Det verkar gå dåligt för honom och hans hustru för år 1825 är han noterad som fattig och hustrun ofärdig.
Från 1825 fram till Carls död är både han och hustrun noterade som inhyses fattighjon.

Carl dör den 18 december 1834.
Hustrun dör den 13 april 1836.