Vägar

Med hjälp av kartmaterial från 1640 och framåt så ska vi här försöka ge en bild av hur vägnätet runt och på Jäders holme sett ut och förändrats under perioden 1550 till 1995. Av förklarliga skäl så kan vi inte med säkerhet ange vägnätet tiden före 1640 då källmaterialet i form av kartor från den tiden är obefintliga. Men här får vi arbeta med ett antagande att vägarna troligen inte har förändrats speciellt jämfört med vad kartorna från 1640 anvisar.


Tiden före 1550.

före 1550

Norr om holmen går landsvägen in till Arboga stad.
Söder om holmen går häradsvägen Ramstigen in till Arboga stad


Perioden 1551 till 1640

Vägar 1550-1640

Här ser vi vägarna på Jäders holme som de troligen såg ut när Arboga faktori smidesverksamhet på holmen startade.
Smedjorna uppfördes i norra vattenfåran och några smedjor anlades vid de nya vattenfåror som uppfördes av faktoriets järnarbetare vid holmens sydöstra del. Den delen kom att kallas Garpströmmen.
Smedernas i nordvästra delen byggde sina bostäder i ett oorganiserat byggande.
En liten stad växte fram med byggnader, tomter och vägar som trängdes vid varandra.
Följden blev många ändlösa tvister och bråk smederna emellan.


Perioden 1640 till 1680

Vägar 1640-1680

År 1640 får Hans Krusbart privilegium att arrendera och driva verksamheten vid Jäders holme.
Man börjar då riva ned de gamla bostadsbyggnaderna och smidesanläggningarna för att uppföra nya enligt bergskollegiets anvisningar.
Alla bondsmedjor som var till hinder för bruket revs. Krusbart uppförde också en faktorsgård åt sig på den plats där dagens herrgård ligger.
Vägarna på Jäders holme ändrades och en rak bruksväg från den västra till den östra delen av holmen uppfördes.

I slutet på perioden var landsvägen kraftigt påverkad av vattnets strömmande genom erosion och ras.
1676 utfärdade dåvarande landshövding order om att en ny sträckning av landsvägen skulle planeras.


Perioden 1680 till 1740

Vägar 1680-1740_

Den nya sträckningen av landsvägen från Jäders by till Arboga stod klar 1680. En justering av landsvägen gjordes 1707. I samband med den nya sträckningen uppfördes också tullstugan vid Jäderstullen i Arboga.
På Jäders holme gjordes några justeringar och anpassningar av vägarna, bl.a. revs den gamla bron vid Garpströmmen.
År 1670 anlades ett pappersbruk vid Garpströmmen som kom att drivas fram till 1715 då det lades ned.
Det nedlagda bruket köptes 1722 av dåvarande faktorn Jacob Wilhelm Neuman. På platsen skulle senare komma uppföras Jäders bruks ämneshammare.
Det fanns troligen en bro från Ramstigen över till Garpströmmens smedjeområde vid den här tiden.


Perioden 1740 till 1850

Vägar 1740-1850

Under den här perioden gjordes några justeringar av bruksvägarna på holmens västra del.
En dammbro uppfördes vid Garpströmmen vilket gjorde att man nu kunde transportera sig ända till Ramstigen.
På platsen efter det ödelagda pappersbruket uppfördes 1750 Garpströmmens ämneshammare. Stommen var av gråsten med tjocka och starka väggar under tegeltak. Hammaren fick sina privilegier år 1756.

På 1740-talet uppfördes den raka och alléprydda vägen ned till Herrgården.


Perioden 1850 till 1910

Vägar 1850-1910

Under den här perioden byggs järnvägen mellan Örebro – Arboga. Invigningen skedde 29 augusti 1857. Året efter anlades Jäders anhaltstation. 1869 byggdes en perrongbyggnad vid stationen.
1861 tillträder den nya bruksdisponenten Mårten Holmstedt. Under hans ledning sker stora förändringar på bruket och man river många av de gamla bostadsbyggnaderna och smedjorna. En ny smedja uppförs 1864 som också via ett stickspår får förbindelse med järnvägsstationen.
Nya bostäder byggs också på holmen. Det är dessa byggnader som vi ser spår av ännu idag.
1883 river man Herrgårdsbyggnaden från 1725 och uppför på samma plats en ny Herrgårdsbyggnad.
Även ladugårdsbyggnaderna moderniseras.

I slutet av den här perioden börjar smidesverksamheten vid Garpströmmen att avta.


Perioden 1910 till 1940

Vägar 1910-1940

Jäders bruk börjar nu förändras i takt med den nya tiden.
Man reglerar vattenflödet i samband med bygget av det första elverket vid Jäders bruk (invigt 1914). Regleringen medför att nya dammbroar med dammluckor byggs vid Garpströmmen och en ny väg uppförs på dessa broar från Ramstigen till Jäders holme. I samband med detta river man de gamla broarna från 1740-talet och lägger igen inloppet till de vattenfåror som uppfördes på 1550-talet.
Jäders bruk utarrenderar nu smidesverksamheten i smedjan, men driver i stället jordbruksdelen.


Perioden 1940 till 1970

Vägar 1940-1970

I mitten av den här perioden har smidesverksamheten upphört och den ”Nya smedjan” med alla sidobyggnader rivs på 1970-talet.
Järnvägsstationen läggs ned 1959.
Det som nu finns kvar av Jäders bruks verksamhet är jordbruket och skogen.

1965 köper Domänverket jordbruks- och skogsdelen av det gamla Jäders bruk. Herrgården övergår i privat ägo.


Perioden 1970 till 1995

Vägar 1970-1995

1970 bygger man en ny sträckning av bruksvägen vid Garpströmsområdet.
Numera är Jäders holme till största delen i privat ägo.
1995 började Banverket projektera en ny sträckning av järnvägen mellan Arboga och Örebro.