Produktritningar från 1700-talet

I Landsarkivets gömmor har vi funnit mönster och ritningar över några produkter som har beställts och producerats vid Jäders bruk. Mönstren är daterade perioden 1713 till 1750-talet.
Källa:  SE/ULA/11894/1/365  (Jäders Bruk Modeller och Ritningar)

Ritningar på olika typer av gånghästskor. Ritningarna är ”Oppvist och approberade av Kungliga Krigskollegiet samt daterade år 1741″ varför man kan anta att hästskorna var avsedda för krigsmakten.
När man studerar ritningarna närmare så är det två typer av hästskor: – sexstampade respektive åttastampade -.
Begreppet stampad hänsyftar på hur många infästningshål för hästskosömmen det är i skon.
Man kan också konstatera att det tillverkades olika typer av hästskosöm, antagligen beroende på vilken markbeskaffenhet som hästen ska arbeta i (sommarsöm eller vintersöm).


Ritning på Hållhake och Klämhake. Skalstocken tyder på att längden är 3/4 aln vilket motsvara c:a 4,5 dm.

Hållhake, eller krampa, var ett redskap för att hålla fast något i rätt läge. Användes ofta av timmermän vid husbygge och skeppsbygge.


Torvspade och Torvsticka användes vid torvhantering. Stickan torde användas vid skärning av torven i fyrkantiga bitar.


En typ av bila, Änterbila, där träskaftet hade en längd av 1 1/2 aln vilket motsvara c:a 0,9 meter.

Enligt Wikipedia: Änterbila är avsedd att användas vid närstrid på ett fartyg vid äldre tiders sjökrig. Användes av anfallande äntringsgastar för övermanning av andra fartyg. Vid äntringen av fartyget slogs änterbilan med sin spetsiga ända in i fientligt fartygs sida för att tjäna som fotsteg.En bearbetad ritning som beskriver 4 produkter; Järnkil, Knöster, Bredpicka och Isbill.


Olika typer av sågar. Daterade 1732.


Från vänster ses tre vyer av ett huggjärn, därefter två bilder av ett Rabattjärn (Rabbjärn) och slutligen två bilder av ett drevjärn.

Dessa verktyg användes vid den tidens husbyggnation och båtbyggen.
Drevning är en metod att med drevjärn/rabb och träklubba driva in drevgarn mellan bordgångar och däcksplankor i ett träfartyg, i syfte att täta mellanrummen.
Drevning förekomm även vid husbyggande och användes vid montering av fönster och dörrar i byggnader samt vid byggande av knuttimrade hus.
Vid drevningen av byggandet av knuttimrade hus så användes husmossa eller drevgarn av lin, antingen lindrev eller tjärdrev, som drevade/rabbades mellan varje stockvarv. Syftet var att det skulle bli tätt mellan stockvarven.